Home > E-shop > Terms and Conditions

Terms and Conditions

1. Údaje o dodavateli  

Dodavatel

DELFI REHAB spol. s r.o.
Dolní Štěpanice 104, 514 01 Jilemnice

  • IČ: 28741064
  • DIČ: CZ28741064

Dodavatel je plátcem DPH.

Kontaktní údaje

  • Telefon: +420 481 544 815
  • Fax: +420 481 544 422
  • E-mail: jilemnice@delfi.cz
  • Číslo účtu pro bezhotovostní platby v rámci ČR: 250205578/0300
  • Číslo účtu pro bezhotovostní platby v EUR ze zahraničí: IBAN DE57855901004558291708, SWIFT GENODEF1NGS, Banka: Volksbank – Žitava

(dále jen "dodavatel")

2. Objednání zboží z www.delfi.cz

Zboží uvedené na stránkách www.delfi.cz je katalogem zboží příslušenství k invalidním vozíkům. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky, či objednávky a dodavatel nezaručuje vždy dostupnost. Dostupnost je na stránkách kontrolována minimálně jednou denně.

Zboží zákazník vybere ze seznamu, vloží jej do košíku. Po výberu zboží řádně vyplní objednávkový formulář. Vybere možnosti dopravy, možnosti platby a objednávku odešle. Odeslaná objednávka je závazná a pro její potvrzení bude zákazník kontaktován autoaticky vygenerovaným e-mailem.

Cena zboží je uvedena u každé položky. Pokud cena u zboží uvedena není, je možné kontaktovat zástupce obchodního oddělení a dotázat se telefonicky nebo e-mailem. Ceny za dopravu určuje dopravní ceník. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků (doprava, dobírka...).

Možnost zrušení objednávky 

Zákazník i dodavatel mohou zrušit objednávku po telefonické či písemné dohodě, pokud již zboží nebylo expedováno. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, pro který není možné objednávku potvrdit a nabídne alternativní řešení. 

3. Zaslání zboží zákazníkovi

Po potvrzení objednávky bude zboží v nejbližší možné době připraveno k expedici. Zboží bude zasláno patřičnou přepravní službou za poplatek stanovený v objednávce v nejbližší možné době, nebo po dohodě se zákazníkem.

Dodací lhůta objednávky 

Pokud je zboží skladem, bude odesláno v co nejbližší možné době - expediční dny jsou každé úterý a každý čtvrtek (nepřipadá - li na tyto dny státní svátek apod.), v ostatních případech bude dodavatel o dodací lhůtě zákazníka informovat. Zboží je v obvyklých případech dodáno do 24 hod od expedice.

Zboží se považuje za dodané doručením přepravní službou na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Na Slovensko bude zboží expedováno prostřednictvím České pošty a cena dopravy bude stanovena dle sazebníku České pošty na základě konkrétního rozměru
a hmotnosti zásilky.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Doručení zboží po ČR:

Zákazník má tyto možnosti plateb:

  • dobírka
  • bankovní převod (uskuteční se před expedicí zboží)

Doručení zboží po SR:

Zákazník má pouoze tuto možnost platby:

  • bankovní převod (uskuteční se před expedicí zboží)

Zásilka se zbožím obsahuje zpravidla dodací lista fakturu.

Převzetí zboží 

Pro bezproblémové dodání zákazníkům doporučujeme okamžitě při převzetí zboží zkontrolovat jeho obsah i stav. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zapotřebí za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží (nejlépe zboží rozbalit) a v případě poškození zboží na místě vyhotovit záznam o poškození zásilky včetně potvrzení této skutečnosti dopravcem. V takovém případě zákazník informuje dodavatele o této skutečnosti a společně se dohodnou na dalším postupu. Na základě vyhotoveného záznamu má zákazník právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním přepravního listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem 

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována e-mailem, nebo telefonicky. Tyto položky jsou vždy 
v objednávce povinné.

5. Záruční podmínky a případná reklamace zboží - uplatnění práv
z odpovědnosti za vady 

Záruční doba a záruční list 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Jako záruční list slouží daňový doklad, který je přiložen u dodaného zboží.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazník má právo zboží zaslat do servisu, kde dojde k odbornému ohodnocení.

Reklamace

V případě, že se na zboží vyskytla v průběhu záruční doby vada, která nebyla způsobena zákazníkovým nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době zákazník právo na řádnou reklamaci zboží.

Postup reklamace

Nejjednodušším a nejrychlejším řešením je zaslání zboží na adresu dodavatele, a to po předchozí dohodě s obchodním oddělením dodavatele. Od doby převzetí se počítá zákonná lhůta v délce 30-ti dnů, během které bude rozhodnuto
o oprávněnosti reklamace, poté bude dodavatelem stanovn způsob vyřízení této reklamace. V případě oprávněné reklamace hradí poštovné dodavatel, v případě neoprávněné reklamace hradí poštovné zákazník.

Pokud zákazník nezašle zboží v odpovídajícím obalu, vystavuje se riziku, že bude při přepravě přepravní službou poškozeno. V tomto případě spadají veškeré škody na zákazníka.  

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem
o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí nebo mu bude reklamované zboží zasláno přepravní službou.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7
a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody
o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro komunikaci se zákazníkem a pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Na tyto kontakty je možno zasílat v budoucnu nabídky a jiné záležitosti spojené s nabídkou www.delfi.cz. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné třetí straně.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem.